Aktualności

Regenerum regeneracyjne serum do paznokci zdobyło tytuł „Doskonałość Roku 2012 Twój Styl”

Rege­ne­rum rege­ne­ra­cyjne serum do paznokci zostało nagro­dzone w XVIII edy­cji pre­sti­żo­wego kon­kursu orga­ni­zo­wa­nego przez Wydaw­nic­two Bauer (wydawcę mie­sięcz­nika „Twój Styl”) i zdo­było tytuł „Dosko­na­łość Roku 2012 Twój Styl”. W Kon­kur­sie mogły wziąć udział pro­dukty lub kosme­tyki, które weszły na pol­ski rynek począw­szy od dnia 01.10.2011 roku do dnia 30.09.2012 roku. W każ­dej z kate­go­rii głów­nych produkty […]

Czytaj więcej

Opinie na blogach

O tym jak działa Rege­ne­rum można prze­czy­tać nie tylko na ofi­cjal­nej stro­nie, ale rów­nież na blo­gach poświę­co­nych kosme­ty­kom. Opi­nie te to szcze­gól­nie cenne źródło infor­ma­cji, przede wszyst­kim ze względu na swoją obiek­tyw­ność i niezależność.

Czytaj więcej

Regenerum w mediach

W tele­wi­zji możemy obec­nie oglą­dać bil­l­bo­ard spon­sor­ski oraz spot rekla­mu­jący całą markę Rege­ne­rum: do paznokci oraz do pięt.

Czytaj więcej