Opinie na blogach

O tym jak działa Rege­ne­rum można prze­czy­tać nie tylko na ofi­cjal­nej stro­nie, ale rów­nież na blo­gach poświę­co­nych kosme­ty­kom. Opi­nie te to szcze­gól­nie cenne źródło infor­ma­cji, przede wszyst­kim ze względu na swoją obiek­tyw­ność i niezależność.

Blog Sio­uxie – Sio­uxie and the City
Na ratu­nek paznok­ciom, czyli jak to Rege­ne­rum ura­to­wało paznok­cie Sio­uxie (Zobacz )

Blog Bibe­lotki – Bibe­lot­kowa gablotka
Rege­ne­rum czyli o rege­ne­ra­cyj­nym serum do paznokci (Zobacz)

Blog Fifi­do­rea – Madame Dorea
Rege­ne­rum – serum rege­ne­ra­cyjne do paznokci (Zobacz)

Blog Joanny – Joanna Kosme­tyka
Rege­ne­rum – rege­ne­ra­cyjne serum do paznokci – recen­zja (Zobacz)

Blog Zu – Madmoiselle-Zu
Rege­ne­rum – serum do paznokci (Zobacz)

Comments are closed.