Jak działa Regenerum?

5 naj­częst­szych pro­ble­mów paznokci: 

 • kru­chość
 • łamli­wość
 • roz­dwa­ja­nie
 • prze­bar­wie­nia
 • suche skórki

Przy­czyna:

 • nie­do­bór witamin
 • kon­takt z wodą i środ­kami chemicznymi
 • sto­so­wa­nie kolo­ro­wych lakierów

Roz­wią­za­nie:

Dzięki wyso­kiej zawar­to­ści wita­min i olej­ków Rege­ne­rum wzmac­nia, nawilża i chroni płytkę paznok­cia. Dodat­kowo wpływa na roz­ja­śnie­nia prze­bar­wień oraz pie­lę­gnuje ota­cza­jący naskórek. 

Rege­ne­rum roz­wią­zuje 5 naj­częst­szych pro­ble­mów paznokci jednocześnie!

 • wzmac­nia
 • uela­stycz­nia
 • zapo­biega rozdwajaniu
 • roz­ja­śnia przebarwienia
 • zmięk­cza skórki

Rege­ne­rum – pełna rege­ne­ra­cja paznokci